Algemene voorwaarden Fastfender BV.

Algemene voorwaarden van een dergelijke vestiging van Fastfender BV in Leeuwarden, Havinga State 5, Nederland

1 In het algemeen
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan worden beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk door ons te zijn overeengekomen. De 'andere partij' in deze voorwaarden betekent elke (rechts) persoon, die ons bedrijf een overeenkomst heeft aangegaan, respectievelijk wenst te doen, en bovendien, hun vertegenwoordiger (s), agent (en), rechtverkrijgende (n) en erfgenamen. Door de eigen voorwaarden van de wederpartij blijven ze ongewijzigd indien niet in strijd met deze voorwaarden. In dat geval hebben onze voorwaarden altijd voorrang, ook als anderszins bepaalde prioriteit is.

2 Retourzendingen, terugbetalingen en transport
Als het product niet naar wens is, dan heeft u 12 dagen om het product terug te sturen. Om voor een terugbetaling in aanmerking te komen, moet het artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het product hebt ontvangen. Het product moet in de originele verpakking zitten en het meesturen van een betalingsbevestiging is vereist.

Zodra we het product hebben ontvangen, zullen we het inspecteren en zullen we u onmiddellijk op de hoogte brengen van de status van uw terugbetaling. Als uw retour wordt goedgekeurd, initiëren we een terugbetaling via de oorspronkelijke betaalmethode.

De verzendkosten voor het retourneren van een product zijn voor uw eigen rekening. Verzendkosten worden niet vergoed. Als u in aanmerking komt voor een terugbetaling, worden de verzendkosten van het totaalbedrag afgetrokken.

3 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen die door ons worden gedaan, in welke vorm dan ook, zijn gratis, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Als een aanbieding vergezeld gaat van budget, plannen, catalogi of andere documenten, te allen tijde onze eigendom blijven en op afroep moet worden afgeleverd, dient u ons dit te sturen. Ze mogen niet worden gereproduceerd zonder onze toestemming, of aan derden voor inspectie. Overdracht van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht ons niet tot het accepteren van een bestelling. Niet-aanvaarding door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen acht dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. We behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of onder rembours te annuleren.

Voor de "Bestel 3 sets en ontvang 1 set extra gratis" actie geldt de voorwaarde dat er 3 sets van hetzelfde model en dezelfde kleur besteld moeten worden om een gratis set te ontvangen.

4 Overeenkomst
4.1 Bestellingen moeten door de klant schriftelijk worden bevestigd. Indien de klant nalaat dit te doen, maar instemt met de aannemer die begint met de uitvoering van de opdracht, de voorwaarden van het aanbod en overeengekomen. Eventuele latere overeenkomsten of wijzigingen zijn alleen bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de voorwaarde dat de andere partij - uitsluitend naar eigen goeddunken - voldoende kredietwaardig is voor de geleidelijke uitvoering van de overeenkomst. De klant gaat een betalingsverplichting aan als deze akkoord gaat met een webshop bestelling. Een bestelling wordt verzonden wanneer de betaling is ontvangen. Wij hebben het recht op of na het sluiten van de overeenkomst, voorafgaand aan (verdere) nakoming door de wederpartij om zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als andere verplichtingen zal worden voldaan. Wij hebben het recht om als wij het nodig of wenselijk voor de goede uitvoering van onze opdracht, en na overleg met de andere partij, de uitvoering van het contract anderen te keren, de kosten voor de andere partij zal worden doorgegeven konform de schattingen van de informatiekosten.

4.2 De opdrachtgever is verplicht dat alles te doen, wat redelijkerwijs nodig is om een ​​tijdige en juiste aflevering door de opdrachtnemer te bewerkstelligen, zoals tijdige levering van volledige, geldige gegevens en / of materialen.

4.3 Alvorens over te gaan naar productie, reproductie of openbaarmaking, hebben de partijen de gelegenheid om de nieuwste modellen van de ontwerpcontrole en goedkeuring te bemonsteren.

5 Prijzen
Tenzij anders vermeld, onze prijzen:

 • gebaseerd op levering vanuit ons bedrijf, magazijn of andere opslag,
 • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
 • exclusief de kosten van verpakking, laden en lossen, transport en verzekering,
 • in euro's worden eventuele koerswijzigingen doorgegeven.

In geval van verhoging van één of meer van kostprijsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, en één ander onderwerp van enige relevante wettelijke bepalingen, behalve dat bekende toekomstige verhogingen in de bestelling moeten worden gespecificeerd.

6 Annulering
Indien de andere partij, nadat een overeenkomst is bereikt, wenst te annuleren, is 1/3 van de orderprijs (inclusief btw) als annuleringskosten, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

7 Vervoer
De wijze van transport, verzending, verpakking, enz., Indien geen verdere instructies van de andere partij aan ons worden gegeven door onze due diligence / zakelijke praktijk. Eventuele specifieke wensen van de andere partij met betrekking tot het transport / de verzending worden alleen uitgevoerd als de andere partij heeft verklaard dat deze de extra kosten zal dragen. We hebben recht op een vergoeding voor duurzaam verpakkingsmateriaal die in rekening wordt gebracht. Wanneer we een dergelijke vergoeding in rekening brengen, worden deze na terugkeer in onbeschadigde toestand verrekend.

8 Intellectuele eigendom schenden
8.1 Alle hardware en software, tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van het gemaakte contract blijven onze onvervreemdbare eigendom en het recht om deze te gebruiken. Tenzij de andere partij een schriftelijke overeenkomst heeft afgesproken om te betalen voor de bovenstaande items.

8.2 Tenzij anders is overeengekomen, maakt geen deel uit van de opdracht en doet onderzoek naar het bestaan ​​van octrooirechten, handelsmerken, ontwerpen en ontwerprechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

9 Aansprakelijkheid
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit, voor zover niet bij wet. Onze aansprakelijkheid, het totale bedrag van de bestelling overschrijdt nooit, tenzij onze verzekeraars boven dekking. Onderhevig aan algemeen toepasselijke wettelijke regels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, met inbegrip van winstderving. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door het gebruik van het product of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de partij heeft gekocht. Door de enkele ontvangst van de door of namens de partij geleverde goederen, zijn wij beschermd tegen alle aanspraken van de wederpartij en / of derde om de schade te vergoeden.

10 Levering
Tenzij anders overeengekomen, levering aan uw huis / bedrijf van de andere partij. Gratis levering alleen indien en voor zover wij dit met de andere partij en op de factuur of anderszins hebben aangegeven. Het tijdstip van levering is het moment waarop de gekochte ring klaar is voor transport. De wederpartij is verplicht afgeleverd of de verpakking onmiddellijk bij aflevering, maar in ieder geval binnen drie werkdagen voor eventuele gebreken en / of schadebeheersing, of om deze controle uit te voeren na mededeling dat de goederen aan de wederpartij beschikbaar zijn. Eventuele tekortkoming en / of beschadiging van de geleverde zaken en / of verpakking bij aflevering, de wederpartij bij de aflevering, de factuur en / of verzenddocumenten aan
(te) specificeren, bij gebreke waarvan de andere partij wordt geacht te hebben goedgekeurd wat is afgeleverd. Dan zijn commercials die respect niet langer worden behandeld. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), die we afzonderlijk kunnen factureren. Specificatie van de levertijd is bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Een door de verkoper opgegeven leveringsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt aangegeven dat een deadline, het is slechts een benadering. De leverancier is ook een overeengekomen deadline, in gebreke totdat de klant hem in gebreke heeft gesteld. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levering door de wederpartij niet hebben afgenomen, worden deze voor eigen rekening en risico voor hem ter beschikking gesteld.

11 Force Majeure
Onder overmacht wordt verstaan: een van de onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheden van partijen die nakoming van de overeenkomst door de andere partij redelijkerwijs niet meer kan vergen. Indien naar onze mening de overmacht van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de overeenkomst zo lang uit te voeren totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is naar onze mening de overmacht van een permanent karakter, dan kunnen partijen een regeling treffen om de overeenkomst en de gevolgen daarvan te ontbinden. Wij hebben het recht om betaling te vorderen voor de uitvoering van de uitvoering van de overeenkomst, die de overmacht oplevert waardoor bewezen is. De partij die gelooft in suprematie om (te komen) staat, de andere partij onmiddellijk op de hoogte.

12 claims
Klachten worden door ons alleen afgehandeld indien zij ons binnen acht dagen na levering van de schriftelijk verrichte prestatie, inclusief een gedetailleerde uiteenzetting van de aard en de gronden van de klacht, hebben geadresseerd. Klachten over facturen moeten ook schriftelijk worden ingediend en binnen acht dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht afgeleverd, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Claims worden door ons niet geaccepteerd. Als de klacht door ons wordt gemotiveerd, zijn we alleen verplicht om de overeengekomen prestaties te leveren, tenzij we de voorkeur geven aan kredietwaardigheid. Retournering van de kan alleen worden geleverd met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons bepaalde voorwaarden. De klant draagt ​​het risico van misverstanden met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze worden veroorzaakt door de leverancier, onjuiste, niet-tijdige of onvolledige specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een hoofddoel worden ontvangen, de genomineerde zal worden gedaan of die worden verzonden via technische middelen zoals telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, fouten en gebreken die door de klant onopgemerkt zijn gebleven in goedgekeurde of gecorrigeerde drukproeven. Afwijkingen tussen het werk en ook het originele ontwerp, tekening, kopie of model of de zet-, druk- of andere test, kunnen geen reden zijn voor afwijzing, vermindering, beëindiging van het contract of compensatie, als ze van ondergeschikt belang zijn.

13 Betaling
Tenzij anders overeengekomen, betaling in contanten bij levering zonder enige korting, of door betaling of overschrijving naar een door ons aangewezen bank binnen veertien dagen na factuurdatum. De valutadatum die op onze bank- / giro-afschriften wordt vermeld, bepaalt en wordt daarom beschouwd als een betaaldag.

Alle betalingen door de wederpartij in de eerste plaats gedaan om rente en incassokosten te betalen die door ons zijn gemaakt en vervolgens in principe om de oudste openstaande facturen te betalen. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, zijn boedel wordt toegewezen, een verzoek tot surséance van betaling wordt ingediend of beslaglegging op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd, overlijdt of onder curatele wordt gesteld, is hij van rechtswege of onder deze voorwaarden gehouden faalt - nalaat een factuurbedrag of een deel daarvan binnen de gestelde termijn te betalen, hebben wij door het enkele optreden van een van de bestanddelen omstandigheden het recht om hetzij het contract te annuleren, hetzij een bedrag dat de tegenpartij verschuldigd is op basis van de door ons geleverde diensten; onmiddellijk en zonder enige waarschuwing of kennisgeving vereist op volledige aanvraag, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

14 Rente en kosten
Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in het voorgaande artikel genoemde termijn, is de wederpartij in verzuim vanaf de factuurdatum en een tarief van 11/4% per (deel van) een maand van het openstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De juridische kosten omvatten alle werkelijke kosten van juridische en procedurele hulp tijdens gerechtelijke procedures die de vereffeningsratio overschrijden. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het voormelde inclusief rente verschuldigd door de wederpartij, met een minimum van € 75,00.

15 Toepasselijk recht
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

16 Geschillen
Alle geschillen, met inbegrip van die welke slechts één partij als zodanig beschouwt, die voortvloeit uit of verband houden met het contract waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter, ongeacht of de voorwaarden zelf en hun interpretatie of uitvoering, zowel feitelijk als juridisch van aard zijn. binnen wiens rechtsgebied onze woning zich bevindt, tenzij de rechter daartoe is gemachtigd. We hebben niettemin het recht om het geschil te laten beslechten door middel van arbitrage, in welk geval de andere partij schriftelijk zal informeren. De andere partij krijgt dan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor te bereiden voor een uitspraak door de civiele rechter om uit te spreken. Als het geschil door arbitrage wordt opgelost, oordelen de drie arbiters als eerlijk en redelijk. De benoeming van arbiters zal dus op passende wijze zodanig zijn dat elke partij één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee arbiters die reeds gezamenlijk zijn benoemd. De kosten van de arbiters en hun honoraria worden aan de partijen in rekening gebracht als de arbiters zullen beslissen. De omvang van de stand wordt niet anders vermeld, de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn van toepassing.

Het kantoor bevindt zich op:

Naast 5,
8925 AZ Leeuwarden.
KvK nr 01119317

NL Vat Nr. 8178.67.326.b01

Fastfender BV behoudt zich het recht voor om een ​​bepaalde bestelling niet te accepteren of te annuleren.

Handelsmerk
Alle handelsmerken die verschijnen op deze site zijn eigendom van Fastfender bv

Bewaring van persoonlijke gegevens
We bewaren de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen zolang de informatie relevant is voor onze zakelijke doeleinden, of totdat u ons verzoekt om de gegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen.

Verzendbeleid
Alle internationale zendingen worden met UPS verzonden.
Klanten zijn verantwoordelijk voor het betalen van vrachtkosten die zijn ontstaan ​​door geweigerde verzending en niet-geclaimde goederen. Fastfender BV zal zich inspannen om op tijd te leveren. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of verloren verzendingen.
Wanneer uw bestelling wordt verzonden, ontvangt u een e-mailbevestiging met een nummer dat wordt gebruikt om uw pakket te traceren.

Levering zonder V.A.T.
Bedrijven buiten Nederland maar binnen de EU kunnen hun bestelling ontvangen, exclusief btw. Stuur ons uw BTW-nummer NR. met volledige adresgegevens. Bedrijven en privé-personen van buiten de EU kunnen bestellen met uitzondering van de btw. (voor meer informatie hierover, e-mail naar info@fastfender.nl)

Betaalmethodes

 •     Ideal
 •     Creditcard
 •     PayPal
 •     SEPA
 •     Bitcoin
 •     Giropay
 •     Bancontact
 •     SOFORT Bankieren

Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland, Europa
Bankrekeningnummer: 1213.66.677
IBAN: NL20RABO 0121 3666 77

NL Vat Nr. 8178.67.326.b01

Bestellingen worden uitgevoerd wanneer de betaling geslaagd is.

Gebruikers aan het woord